Privacyverklaring

Algemeen

Claire Volger, gevestigd aan Pastoor van der Meijdenstraat 1, 5061CK Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Claire Volger wordt hierna aangegeven als “ik”, omdat het gaat om een eenmanszaak.

Contactgegevens

Claire Volger
Pastoor van der Meijdenstraat 1
5061CK Oisterwijk
+31 6 23933532
hello@clairevolger.nl
https://www.clairevolger.nl

Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens verwerk ik doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Jouw persoonsgegevens verwerk ik voor het volgende doel: je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hello@clairevolger.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neem ik geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Administratieve gegevens: gedurende een actieve samenwerking

Wanneer de klantrelatie en/of het contract beëindigd is worden alle persoonsgegevens na uiterlijk 4 weken verwijderd of geanonimiseerd zodat deze niet meer tot een persoon herleidbaar zijn.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Ik maak gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Heb ik het recht op correctie/inzage van mijn persoonsgegevens?

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat ik er zeker van kan zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Stuur de gegevens naar

Claire Volger
Pastoor van der Meijdenstraat 1
5061CK Oisterwijk

Verzoek om inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@clairevolger.nl. Ik neem uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop ik ben omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

De bescherming van jouw gegevens neem ik altijd serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via hello@clairevolger.nl.